REGISTRE A PRACTICAE COM A ESTUDIANT

Benvingut a la primera web especialitzada en pràctiques en empresa

Dona't d'alta i completa el teu perfil en només 3 minuts

FORMULARI D'ALTA

DADES ACCÉS *

TERMES I CONDICIONS

Accepto els termes i la política de privadesa.
Desitjo rebre newsletters relacionades amb feina i formació

Segons les condicions dictaminades per la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que la desenvolupa, Practicae S.C.P., amb CIF J-65.553.174 (en endavant, l’Empresa) proposa el text següent, l’acceptació del qual implicarà el consentiment per part del usuari de la cessió de les dades de caràcter personal que li siguin sol·licitats sota les condicions que es descriuen i en compliment sempre de la normativa vigent.

Les dades recollides passaran a formar part d’un fitxer gestionat per Practicae S.C.P., qui serà responsable del seu tractament i seguretat.

La recollida de dades compleix la única finalitat de desenvolupar l’activitat de l’Empresa tal com queda reflectida en els estatuts de l’entitat, consistent en la intermediació entre els agents entrevinents en relacions de treball en pràctiques siguin de naturalesa laboral o no laboral.

Les dades de caràcter personal sol·licitades seran de caràcter obligatori per a qualsevol dels usuaris sempre que quedin vinculats al procediment de Registre tal com proposa l’Empresa i siguin, segons el que indiquin els mitjans tècnics, necessaris per a l’esmentat procediment. Qualsevol proposta addicional de petició de dades personals es considerarà a títol facultatiu.

La negativa de la cessió de dades implicaria la impossibilitat d’oferir servei a l’usuari per part de l’Empresa, degut a que el desenvolupament de l’activitat depèn substancialment de la possibilitat de gestionar el fitxer de dades.

L’usuari gaudirà en tot moment del dret i la possibilitat d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a la possessió i gestió de dades de caràcter personal per part de l’Empresa, tret de produir-se incidències tècniques que impedissin la seva execució temporalment. Qualsevol d’aquests drets podrà ser exercit a través dels procediments habituals proposats per l’Empresa, preservant la seva simplicitat i efectivitat.

Es designa a Practicae S.C.P. amb CIF J-65.553.174 i domicili social a Av. Doctor Bassols 67, 08917 Badalona, com a persona responsable del tractament de dades i els seus representants, en defecte.

Per últim, l’Empresa comunica a l’usuari la notificació efectiva a l’organisme pertinent, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de l’existència, possessió i tractament del fitxer de dades de caràcter personal, referit al llarg del present text.